Student Publications

Our informational brochures are easy to read and help you better understand your rights.


 


HERA's Paying for College Curriculum!

Our informative brochures are easy to read and help you better understand your rights as a student.

Colleges generally fall into three categories: public, private for-profit, and private non- profit schools. There are advantages and disadvantages to each type, and differences in cost and quality.

If you want to suggest topics you would like to see us write about, please drop your suggestions to us at inquiries@heraca.org.Avoiding Scams

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Korean

Avoiding Scams

Avoiding Scams

Predatory financial aid companies will try to pressure you into paying for their services. Don’t give in.

Download ⇓

Cómo Evitar las Estafas

Cómo Evitar las Estafas

Las empresas deshonestas de ayuda financiera intentarán presionarle para que pague por sus servicios. No se deje engañar.

Download ⇓

谨防诈骗

谨防诈骗

掠夺性的经济援助公司会试图向您施 压,让您为他们的服务付款。请不要 妥协。

Download ⇓

Pag- iwas sa Mga Panloloko

Pag- iwas sa Mga Panloloko

Susubukan ng mga mapagsamantalang kumpanya ng pampinansyal na tulong na pilitin kang magbayad para sa kanilang mga serbisyo. Huwag bumigay.

Download ⇓

Tránh bị Lừa đảo

Tránh bị Lừa đảo

Các công ty có ý đồ lừa đảo liên quan đến hỗ trợ tài chính sẽ cố gắng ép bạn trả tiền cho các dịch vụ của họ. Đừng nghe theo.

Download ⇓

사기 피하기

사기 피하기

재정 지원 약탈 업체들은 신청자에게 서비 스 비용을 지불하도록 압력을 가할 것입니 다. 절대 넘어가지 마세요.

Download ⇓Choosing a College: Research Your Options

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Korean

Choosing a College: Research Your Options

Choosing a College: Research Your Options

Colleges generally fall into three categories: public, private for-profit, and private non- profit schools. There are advantages and disadvantages to each type, and differences in cost and quality.

Download ⇓

Elección De Un Colegio Universitario: Investigue Sus Opciones

Elección De Un Colegio Universitario: Investigue Sus Opciones

Por lo general, los colegios universitarios (colleges) se clasifican en tres grandes catego- rías: públicos, privados con fines de lucro, y privados sin fines de lucro. Cada tipo de colegio universitario puede tener ventajas y desventa- jas, y también puede haber diferencias en el costo y en la calidad de la educación. Existen herramientas disponibles en línea para investi- gar un colegio universitario a fin de ver cómo se ajusta a sus necesidades y cómo se compara con otros colegios universitarios.

Download ⇓

大学择校:研究调查各种选项

大学择校:研究调查各种选项

大学通常分为三大类:公立、营利 性私立和非营利性私立。每类大学 都有各自的优点和缺点,且教育成 本和质量也有所不同。有一些用于 调查大学的在线工具,可查看其是 否满足您的需求并与其他大学进行 比较。

Download ⇓

Pagpili Ng Isang Kolehiyo: Magsaliksik Ng Iyong Mga Mapipilian

Pagpili Ng Isang Kolehiyo: Magsaliksik Ng Iyong Mga Mapipilian

Sa pangkalahatan ang mga kolehiyo ay nahuhulog sa tatlong malalaking kategorya: mga pampubliko, pribadong pinagkikitahan, at pribadong hindi pinagkikitahan na mga paaralan. Maaaring magka- roon ng mga kalamangan at kawalan sa bawa't uri, pati na rin ang mga pagkakaiba sa gastos at kali- dad ng edukasyon. Mayroong mga kagamitan na magagamit online upang magsaliksik ng isang kole- hiyo upang makita kung paano ito naaangkop sa iyong mga pangangailangan at nahahambing sa ibang mga kolehiyo.

Download ⇓

CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: TÌM HIỂU KỸ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN

CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: TÌM HIỂU KỸ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN

Trường cao đẳng/đại học thường rơi vào ba nhóm chính: trường công lập, trường tư vì lợi nhuận, và trường tư phi lợi nhuận. Mỗi loại đều có điểm mạnh và điểm yếu, cũng như khác biệt về chi phí và chất lượng đào tạo. Trên mạng có những công cụ để tìm hiểu một trường cao đẳng/đại học và xem trường đó phù hợp với nhu cầu của bạn thế nào và so sánh với các trường cao đẳng/đại học khác thì ra sao.

Download ⇓

칼리지 선택하기: 진 학 옵션 조사하기

칼리지 선택하기: 진 학 옵션 조사하기

칼리지들은 일반적으로 공공, 영리 사 립, 비영리 사립 학교의 3가지 범주로 나뉩니다. 각 유형마다 장단점이 있 을 뿐만 아니라 교육비와 교육의 질 면에서도 차이가 있을 수 있습니다. 자신의 필요에 부합하는지 알아보고 칼리지들을 비교할 수 있는 온라인 대 학 리서치 툴이 있습니다.

Download ⇓Paying For College: Know Your Options 1/2

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese and Korean

PAYING FOR COLLEGE: KNOW YOUR OPTIONS 1/2

Paying For College: Know Your Options 1/2

There are many different options to help you pay for college. You may be able to pay for some or all of your ed- ucation through a combination of these options. You should not have to pay anyone to help you apply for financial aid. You can learn about these and apply for free. This guide covers federal financial aid resources.

Download ⇓

Pago De Los Estudios En Un Colegio Universitario: Conozca Sus Opciones 1/2

Pago De Los Estudios En Un Colegio Universitario: Conozca Sus Opciones 1/2

Existen muchas opciones diferentes para ayudarle a pagar los estudios en un colegio universitario. Usted podrá pagar una parte o la totalidad de sus estudios a través de una combinación de estas opciones. No debería tener que pagarle a nadie para que le ayude a solicitar ayuda financiera. Puede obtener información sobre estas ayudas financieras y solicitarlas sin costo alguno. Esta guía cubre los recursos de ayuda financiera federal.

Download ⇓

支付大学费用:了解所有选项 1/2

支付大学费用:了解所有选项 1/2

有许多不同类型的方法可以帮助您 支付大学的费用。您可以将多个选 项组合起来用于支付您部分或全部 的教育费用。您在申请经济援助时 不应支付任何人任何费用。您可以 自己了解详情,然后免费申请。本 指南中的资讯涵盖联邦、加州和私 人经济援助。

Download ⇓

Pagbabayad Para Sa Kolehiyo: Alamin Ang Iyong Mga Mapipilian 1/2

Pagbabayad Para Sa Kolehiyo: Alamin Ang Iyong Mga Mapipilian 1/2

Maraming iba't ibang mga mapipilian upang matulungan kang magbayad para sa kolehiyo. Maaari kang makapagbayad para sa ilan o lahat ng iyong edukasyon sa pamamagitan ng isang kumbinasyon ng mga mapipiliang ito. Hindi ka dapat magbayad sa sinuman upang tulungan kang mag-aplay para sa pampinan- siyal na tulong . Maaari mong malaman ang tungkol sa mga ito at mag-aplay nang libre. Saklaw ng gabay na ito ang mga mapagkuku - nan ng pederal.

Download ⇓

CHI TRẢ CHO CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: BIẾT RÕ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN 1/2

CHI TRẢ CHO CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: BIẾT RÕ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN 1/2

Có nhiều lựa chọn khác nhau để giúp bạn chi trả cho việc học cao đẳng/đại học. Bạn có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ việc học của mình bằng cách kết hợp các lựa chọn này. Bạn không phải trả tiền cho bất kỳ ai để giúp bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Bạn có thể tìm hiểu về những hỗ trợ này và nộp đơn mà không mất tiền. Hướng dẫn này gồm thông tin về các nguồn hỗ trợ tài chính từ liên bang, California và tư nhân.

Download ⇓

칼리지 비용 지불: 옵션 파악하기 1/2

칼리지 비용 지불: 옵션 파악하기 1/2

칼리지 비용을 지불할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다. 아래의 옵션들을 조합하여 교육비 일 부 또는 전액을 지불할 수 있습니다. 재정 지원 을 신청하기 위해 타인에게 돈을 지불할 필요가 없습니다. 재정 지원 정보를 알아보고 무료로 신청할 수 있습니다. 본 가이드는 연방, 캘리포 니아 및 민간 지원 리소스를 다룹니다.

Download ⇓Paying For College: Know Your Options 2/2

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Korean

PAYING FOR COLLEGE: KNOW YOUR OPTIONS 2/2

Paying For College: Know Your Options 2/2

There are many different options to help you pay for college. You may be able to pay for some or all of your ed- ucation through a combination of these options. You should not have to pay anyone to help you apply for financial aid. You can learn about these and apply for free. This guide covers California and private financial aid resources.

Download ⇓

Pago De Los Estudios En Un Colegio Universitario: Conozca Sus Opciones 2/2

Pago De Los Estudios En Un Colegio Universitario: Conozca Sus Opciones 2/2

Existen muchas opciones diferentes para ayu- darle a pagar los estudios en un colegio univer- sitario. Usted podrá pagar una parte o la totali- dad de sus estudios a través de una combina- ción de estas opciones. No debería tener que pagarle a nadie para que le ayude a solicitar ayuda financiera. Puede obtener información sobre estas ayudas financieras y solicitarlas sin costo alguno. Esta guía cubre los recursos de ayuda financiera California y privada.

Download ⇓

支付大学费用:了解所有选项 2/2

支付大学费用:了解所有选项 2/2

有许多不同类型的方法可以帮助您 支付大学的费用。您可以将多个选 项组合起来用于支付您部分或全部 的教育费用。您在申请经济援助时 不应支付任何人任何费用。您可以 自己了解详情,然后免费申请。本 指南中的资讯涵盖联邦、加州和私 人经济援助。

Download ⇓

Pagbabayad Para Sa Kolehiyo: Alamin Ang Iyong Mga Mapipilian 2/2

Pagbabayad Para Sa Kolehiyo: Alamin Ang Iyong Mga Mapipilian 2/2

Maraming iba't ibang mga mapipilian upang matulungan kang magbayad para sa kolehiyo. Maaari kang makapagbayad para sa ilan o lahat ng iyong edukasyon sa pamamagitan ng isang kumbinasyon ng mga mapipiliang ito. Hindi ka dapat magbayad sa sinuman upang tulungan kang mag-aplay para sa pampinan- siyal na tulong . Maaari mong malaman ang tungkol sa mga ito at mag-aplay nang libre. Saklaw ng gabay na ito ang mga mapagkuku- nan ng California at pribadong pampinansiyal na tulong.

Download ⇓

CHI TRẢ CHO CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: BIẾT RÕ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN 2/2

CHI TRẢ CHO CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC: BIẾT RÕ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN 2/2

Có nhiều lựa chọn khác nhau để giúp bạn chi trả cho việc học cao đẳng/đại học. Bạn có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ việc học của mình bằng cách kết hợp các lựa chọn này. Bạn không phải trả tiền cho bất kỳ ai để giúp bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Bạn có thể tìm hiểu về những hỗ trợ này và nộp đơn mà không mất tiền. Hướng dẫn này gồm thông tin về các nguồn hỗ trợ tài chính từ liên bang, California và tư nhân.

Download ⇓

칼리지 비용 지불: 옵션 파악하기 2/2

칼리지 비용 지불: 옵션 파악하기 2/2

칼리지 비용을 지불할 수 있는 다양한 옵션 이 있습니다. 아래의 옵션들을 조합하여 교 육비 일부 또는 전액을 지불할 수 있습니다. 재정 지원을 신청하기 위해 타인에게 돈을 지불할 필요가 없습니다. 재정 지원 정보를 알아보고 무료로 신청할 수 있습니다. 본 가 이드는 연방, 캘리포니아 및 민간 지원 리소 스를 다룹니다.

Download ⇓Planning and Paying for College: Federal vs. Private Student Loans

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Korean

Planning and Paying for College: Federal vs. Private Student Loans

Planning and Paying for College: Federal vs. Private Student Loans

Student loans are either federal or private. Students can take out loans to fund the remaining cost of college after any scholarships, grants, or other sources of financial aid that do not need to be repaid. Student loans will need to be repaid with interest.

Download ⇓

Planificación y pago de los estudios en un colegio universitario: Préstamos estudiantiles federales frente a los privados

Planificación y pago de los estudios en un colegio universitario: Préstamos estudiantiles federales frente a los privados

Los préstamos estudiantiles son federales o privados. Los estudiantes pueden pedir préstamos para financiar el costo restante del colegio universitario después de las becas, subvenciones, u otras fuentes de ayuda financiera que no tienen que ser devueltas. Los préstamos estudiantiles deben pagarse con intereses.

Download ⇓

大学规划及费用支付联邦 vs 私营学生贷款

大学规划及费用支付联邦 vs 私营学生贷款

学生贷款分为联邦和私营两种。学生可 以申请贷款用于支付抵扣完无须偿还的 奖学金、助学金或其他经济援助之后剩 余的大学费用。学生贷款须连本带息偿 还。

Download ⇓

Pagpaplano at Pagbabayad para sa Kolehiyo: Pederal kumpara sa Pribadong Pautang ng Mag-aaral

Pagpaplano at Pagbabayad para sa Kolehiyo: Pederal kumpara sa Pribadong Pautang ng Mag-aaral

Ang mga pautang sa mag-aaral ay alin sa pederal o pribado. Maaaring kumuha ng mga pautang ang mga mag-aaral upang pondohan ang natitirang gastos sa kolehiyo pagkatapos ng anumang mga iskolarsip, mga kaloob, o iba pang mga mapagkukunang pampinansiyal na tulong na hindi kailangang bayaran. Ang mga pautang sa mag-aaral ay kailangang bayaran nang may interes.

Download ⇓

Lên Kế hoạch và Chi trả cho việc đi học Cao đẳng/Đại học: Các khoản vay Sinh viên từ Liên bang so với từ khối Tư nhân

Lên Kế hoạch và Chi trả cho việc đi học Cao đẳng/Đại học: Các khoản vay Sinh viên từ Liên bang so với từ khối Tư nhân

Các khoản vay sinh viên hoặc từ liên bang hoặc từ tư nhân. Sinh viên có thể vay các khoản vay để trang trải chi phí còn lại của trường cao đẳng/đại học sau khi trừ đi tất cả học bổng, trợ cấp hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính khác không cần phải trả lại. Khoản vay sinh viên sẽ phải trả lại cộng với tiền lãi.

Download ⇓

대학 계획 및 학 비 지불: 연방 vs 민간 학자금 대출

대학 계획 및 학 비 지불: 연방 vs 민간 학자금 대출

학자금 대출은 연방 학자금 또는 민간 학자 금 대출로 나뉩니다. 학생들들 상환할 필요가 없는 장학금, 지원금 또는 기타 상환할 필요 가 없는 재정적 지원을 받은 후에 나머지 칼 리지 비용을 충당하기 위해 대출을 받을 수 있습니다. 학자금 대출은 이자와 함께 상환 되어야 합니다.

Download ⇓Planning And Paying For College: Undocumented Students

Available in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Korean

Planning And Paying For College: Undocumented Students

Planning And Paying For College: Undocumented Students

Unfortunately, federal financial aid is not currently available to undocumented students. But financial aid is available to these students under California law.

Download ⇓

Planificación y pago de los estudios en un colegio universitario: Estudiantes indocumentados

Planificación y pago de los estudios en un colegio universitario: Estudiantes indocumentados

Desafortunadamente, en la actualidad, la ayuda financiera federal no se encuentra disponible para los estudiantes indocu- mentados. Sin embargo, existe ayuda fi- nanciera disponible para estos estudiantes en virtud de las leyes de California.

Download ⇓

大学规划及费用支付:无身份学生

大学规划及费用支付:无身份学生

很可惜,无身份学生目前无 法申请联邦经济援助。但这 些学生可以申请适用加州法 律的经济援助。

Download ⇓

Pagpaplano at Pagbabayad para sa Kolehiyo: Mga Hindi Dokumentadong Mag-aaral

Pagpaplano at Pagbabayad para sa Kolehiyo: Mga Hindi Dokumentadong Mag-aaral

Sa kasamaang palad, ang pederal na pam- pinansiyal na tulong ay hindi magagamit ng mga hindi dokumentadong mag-aaral. Nguni't magagamit ang pampinansiyal na tulong ng mga mag-aaral na ito sa ilalim ng batas ng California.

Download ⇓

Lập kế hoạch và Chi trả cho việc học Cao đẳng/Đại học: Sinh viên Không có Giấy tờ Cư trú Hợp pháp

Lập kế hoạch và Chi trả cho việc học Cao đẳng/Đại học: Sinh viên Không có Giấy tờ Cư trú Hợp pháp

Không may là hỗ trợ tài chính từ liên bang hiện không dành cho sinh viên không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Nhưng các sinh viên này có thể xin hỗ trợ tài chính theo luật California.

Download ⇓

대학 계획 및 학 비 지불: 불법 체 류 학생

대학 계획 및 학 비 지불: 불법 체 류 학생

안타깝게도 불법 체류 학생은 연방 정부의 재정 지원을 받을 수 없습니 다. 그러나 캘리포니아 법에 따라 이 들도 재정적 지원을 받을 수 있습니 다.

Download ⇓